سايير حركتلر

طرح فاجعه خشكانيده شدن درياچه اورمو در مراسم روز جهاني كارگر در استكهلم

فيلمي بر اساس آفيش ها و عكسهاي مراسمي با شركت آذربايجانيها و استاد يوسف عزيزي بني طرف

دبير كانون ضد نژادپرستي و عرب ستيزي در ايران در استكهلم. 

اين مراسم سمبولي از ميزان همبستگي ملتها و بخصوص ملت عرب الاحواز عربستان و ملت تورك آذربايجان بود.

 

براي ديدن فيلم، روي عكس مقابل كليك كنيد

 گزارشات مربوط به سمينار 4 ماه مه استكهلم و

مراسم اعتراض به اعدام زندانيان سياسي عرب الاحواز عربستان

بزوي در سايت تريبون منتشر خواهد شد.