سايير حركتلر

نشر کتاب " نگاهی به کشورهای کثیرالملله و چند زبانه" به مناسبت روز جهانی زبان مادری

از سوی فعالان حرکت ملی آذربایجان جنوبی به طور همزمان در 5 هزار نسخه و در 5 کشور مختلف جهان چاپ و منتشر شد

فعالان حرکت ملی آذربایجان جنوبی به مناسبت روز جهانی زبان مادری، در اقدامی تحسین برانگیز و بی نظیر به طور همزمان در 5 کشور مختلف جهان اقدام به چاپ و انتشار کتاب " نگاهی به کشورهای کثیرالملله و چند زبانه " نمودند. این کتاب نتیجه تحقیق و تفحص دانشجویان آذربایجانی مقیم آمریکا (دانشگاه استنفورد آمریکا) در مورد نقش ، اهمیت و جایگاه زبان مادری در سیستم آموزشی و اداری کشورهای کثیرالملله جهان می باشد. کتاب یاد شده با همکاری و هماهنگی فعالان حرکت ملی به طور همزمان در کشورهای آمریکا، کانادا، ترکیه، آلمان و ایران چاپ و منتشر شده است. .مطالعه ی این کتاب برای تمامی اقوام و ملل ایرانی من جمله فعالان حرکت ملی و ملت مبارز آذربایجان مفید و موثر می باشد.
تلاش خواهد شد تا فایل 
pdf کتاب مذکور در روزهای آتی در اختیار وب سایت های خبری قرار گیرد.

در قسمتی از مقدمه این کتاب میخوانیم :
تنوع
 زبانى و فرهنگى از ويژگى هاى بارز جهان هستى است كه مى توان نشانه هاى آن را در سرتاسر كره ى زمين و در كشور هاى مختلف به نوعى مشاهده نمود. امروزهكمتر كشورى مى توان يافت كه مردم آن از تنوع زبانى و فرهنگى برخوردار نباشند. به تبع تنوع زبانى و فرهنگى، روشها و شيوه هاى مختلفى نيز براى رشد فكرى، علمى،فرهنگى و. . . 


در كشور هاى مختلف مشاهده مى شود. از ميان كشور هاى مختلف جهان كه داراى تنوع زبانى و فرهنگى هستند بسيارى از كشورها كوشيده اند تا با برقرارى نوعى عدالتاجتماعى و فرهنگى به رشد و پيشرفت تمامى فرهنگ هاى موجود در كشورشان كمك كنند و تنوع زبانى و فرهنگى را فرصتى مناسب براى برقرارى تعادل و پيشرفت كشورو توسعه ى صنعت توريسم و. . . يافته اند. اين كشورها كوشيده اند تا با اعمال سياست هاى صحيح و علمى، زمينه ى مساعدى براى پيشرفت تمامى قوميت ها و ملتهاى موجود در كشورشان فراهم نمايند. مسئله ى زبان مادرى و ملى كه پايه و اساس مسايل فرهنگى، سياسى  اجتماعى و اقتصادى است در تمامى صفحات اين كتابمورد توجه قرار گرفته است. پايه و اساس و اصول بنيادين استعمار و استثمار ملتها هميشه به يك مسئله ى مهم به نام زبان مادرى ختم شده است و در واقع مسئله ى زبانمادرى سرآغاز و فصل ختام حيات و مرگ ملتها و رشد و پيشرفت و سقوط و اضمحلال آنها بوده است. در اين كتاب سعى بر آن شده تا به بررسى اجمالى كشورهايى كهداراى تنوع زبانى و فرهنگى بوده و در آنها بيش از يك زبان رسمى وجود دارد پرداخته شود و چگونگى برخورد اين كشورها با تنوع زبانى و فرهنگى موجود در كشورشان موردبررسى و ارزيابى قرار گيرد. همچنين به بررسى كشور ايران پرداخته شده كه با وجود تنوع زبانى وفرهنگى تنها يك زبان يعنى زبان فارسى را به عنوان زبان رسمى پذيرفتهاست.
سردار داغچی – دبیر مرکز تحقیقاتی دانشجویان آذربایجانی مقیم آمریکا