سايير حركتلر

مصاحبه در باره دستگيريهاي اخير در آذربايجان و تشكيلات "يئني گاموح"

مصاحبه علي رضا اردبيلي

سخنگوي اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي(بيرليك) با

راديو همبستگي استكهلم

تيتر موضوعات مطرح شده: تفاوتهاي خاص بگير و ببندهاي آذربايجان با بقيه كشور، معرفي تشكيلات يئني گاموح، مباني فكري اين تشكيلات، معرفي رهبران اين تشكيلات و سابقه فعاليت سياسي و دستگيريها و زنداني شدنهاي گذشته، محل اقامت فعلي آنها، فعاليت يئني گاموح در خارج از كشور، فلسفه فعاليت علني و اعلام اسامي اعضاي رهبري، رفتار سياسي احتمالي آينده جامعه آذربايجان...

 

 براي گوش دادن به مصاحبه اينجا كليك كنيد